REGULAMIN

 

§1 Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego www.waveconceptstore.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

 

§2 Postanowienia ogólne

1.     Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.waveconceptstore.pl (dalej: ,,Sklep”) jest przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą Wave Concept Store Marta Bartoszewska z siedzibą w Gdańsku (80-299), ul. Międzygwiezdna 2e/61, NIP: 5741934626, REGON: 388871375 (dalej: ,,Sprzedawca”).

2.     Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej  Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

§3 Definicje

1.     Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a.      Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;

c.      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d.     Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji;

e.      Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f.      Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny;

g.     Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

h.     Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

 

§4 Wymagania techniczne

1.     Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych Klientów.

2.     Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędne jest:

a.      posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu; 

b.     odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,

c.      aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

3.     Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

4.     Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

 

§5 Konto Klienta

1.     Utworzenie Konta Klienta możliwe jest w momencie dokonania nieodpłatnej rejestracji.

2.     W celu rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, a następnie przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Loginem Klienta do korzystania z Konta Klienta jest adres e-mail wskazany przez Klienta, a hasło zostaje indywidualnie ustalone przez Klienta podczas procesu rejestracji. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do Sklepu.

3.     W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z niniejszym regulaminem, a poprzez oznaczenie odpowiedniego pola – zaakceptować jego treść.

4.     Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient niezwłocznie otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie rejestracji (potwierdzenie wysłane zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym). Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

 

§6 Składanie zamówień

1.     Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

2.     Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje Konto Klienta, jak również nie posiadając Konta Klienta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

3.     Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.     Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

5.     Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Masz kod promocyjny”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Dodaj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.  

6.     Celem złożenia zamówienia konieczne jest zalogowanie się do Konta Klienta lub podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

a.      imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy oraz NIP,

b.     adres (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

c.      numer telefonu,

d.     adres e-mail.

7.     Jeżeli Klient nie zapisał powyższych danych na Koncie Klienta, podczas składania zamówień konieczne będzie ich każdorazowe podanie.

8.     Klient może wskazać także inny adres do rozliczeń poprzez odznaczenie checkboxa „Użyj tego adresu także do rozliczeń?” i wskazanie właściwych danych po przekierowaniu na odpowiednią podstronę. 

9.     Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia. 

10.  W celu otrzymania faktury VAT, Klient powinien zadeklarować, że nabywa Produkty jako Przedsiębiorca. Powyższą deklarację składa poprzez podanie niezbędnych brakujących danych w formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem do Sprzedawcy.

11.  Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki. 

12.  W celu realizacji zamówienia konieczne jest wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku ,,Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.

13.  Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

14.  Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

15.  Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 11 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

16.  Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§7 Płatność

1.     Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.

2.     Ceny poszczególnych Produktów zamieszczone na stronie internetowej nie zawierają informacji nt. kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia w kroku o wyborze sposobu dostawy Produktów.

3.     Dostępne formy płatności za zamówione Produkty:

a.      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b.     płatności Autopay, obsługiwane przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Autopay o dokonaniu płatności przez Klienta).

4.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty, Klient zobowiązany jest dokonać jej w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Sprzedawca prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej (wskazany podczas składania zamówienia) oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5.     Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

§8 Dostawa Produktów

1.     Wysyłka zamówienia nastąpi w terminie od 1 do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

2.     Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a.      DPD – kurier,

b.     InPost – kurier,

c.      InPost Paczkomaty.

3.     Zamówienia dostarczane są do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia, a w przypadku wyboru InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres wybranego przez Klienta paczkomatu.

4.     Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. Klient niezwłocznie poinformuje o powyższym fakcie Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

5.     W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy  składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu lub miejsca, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówienia do Sklepu przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

 

§9 Rękojmia

1.     Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.     Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.     W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.     Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a.      złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.     Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.     Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.     Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a.      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b.     żądać usunięcia wady.

8.     Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.     Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.  W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13.  Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14.  Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a.      oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b.     oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c.      żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.     żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16.  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17.  W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18.  W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20.  Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21.  Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22.  Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23.  Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§10 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.     Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin ten rozpoczyna swój bieg w momencie objęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, Produktu w posiadanie (lub przez osobę wyznaczoną przez nich do odbioru Produktu od przewoźnika).

2.     Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać wysłane w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego regulaminu (jeśli Klient nie korzysta z powyższych formularzy, powinien zawrzeć w swoim oświadczeniu wszystkie wymagane prawem dane). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.     Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzystający z uprawnienia opisanego w niniejszym paragrafie, powinien ponadto przedstawić dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób (jeśli Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, nie korzysta z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, powinien zawrzeć w swoim oświadczeniu wszystkie wymagane prawem dane).

4.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu równowartość ceny Produktu, w tym koszt dostawy Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu  lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar musi być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami (metki i wszystkie użyte zabezpieczenia) oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dowodem sprzedaży-fakturą/paragonem) na adres Sprzedawcy. W przypadku zwrotu kostiumów kąpielowych, Produkt musi również posiadać nienaruszoną przyklejoną foliową wkładkę ochronną.

 

§11 Usługi nieodpłatne

1.     Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a.      Formularz kontaktowy;

b.     Newsletter;

c.      Prowadzenie Konta Klienta

2.     Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do poszczególnych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób wynikający z niniejszego Regulaminu.

4.     Usługa Formularz Kontaktowy umożliwia wysłanie wiadomości do Sprzedawcy poprzez formularz umieszczony na Stronie.

5.     Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji (Klient dokonuje jej poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu oraz aktywację linku wysłanego przez Sprzedawcę). Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas rejestracji Konta Klienta zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

6.     Usługa prowadzenie Konta Klienta opisana została w §5 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

7.     Rezygnacja z usług nieodpłatnych możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy (dot. Formularza kontaktowego) lub przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta (dot. Usługi Newsletter). Klient, który dokonał Rejestracji Konta Klienta może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

8.     Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

9.     Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

10.  Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

11.  Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§12 Ochrona Danych Osobowych

Zasady ochrony danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności.

 

§13 Postanowienia końcowe

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2024 r.

2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

4.     O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie internetowej Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA

 

 

DATA ODBIORU ZAMÓWIENIA

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

 

ZWRACANE PRODUKTY (MODEL, KOLOR, ROZMIAR)

 

 

KWOTA DO ZWROTU

 

 

 

 

POWÓD ZWROTU (podanie powodu zwrotu nie jest obowiązkowe): _____________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

Zwrotu należnej kwoty dokonamy w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu. Forma zwrotu środków będzie taka sama jak forma dokonanej przez Państwa płatności.

 

Jeżeli płatności dokonano przelewem, prosimy o wypełnienie danych rachunku bankowego:

 

            Dane właściciela:____________________________________________________________

           

Nazwa banku:_______________________________________________________________

           

Numer rachunku bankowego: __________________________________________________

 

 

 

______________________________

Data i podpis Klienta

 

 

 

 

ADRES DO ZWROTU:

 

WAVE CONCEPT STORE

Ul. Międzygwiezdna 2e/61

80-299 Gdańsk

tel. 504 961 786

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA LUB NUMER PARAGONU/  FAKTURY VAT (prosimy o dołączenie dowodu zakupu)

 

 

DATA ZAKUPU

 

 

MODEL/OPIS REKLAMOWANEGO TOWARU

 

 

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA

 

 

ADRES KLIENTA

 

 

E-MAIL ORAZ NR TELEFONU KLIENTA

 

 

 

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar jest wadliwy. Wada polega na: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wada została stwierdzona w dniu: _______________________________

 

Oczekiwane rozwiązanie (proszę zaznaczyć ,,X” przy dokonanym wyborze):

        a) usunięcie wady (naprawa)

        b) wymiana na nowy model

        c) zwrot środków (odstępuję od umowy

        d) obniżenie ceny (prosimy o wskazanie o jaką kwotę)...........................................

 

 

Dane rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu środków:

 

            Dane właściciela:____________________________________________________________

           

Nazwa banku:_______________________________________________________________

           

Numer rachunku bankowego: __________________________________________________

 

 

 

______________________________

Data i podpis Klienta